W Kancelarii Notarialnej Jakuba Królaka dokonujemy czynności dozwolonych przez przepisy prawa, jak i prawo o notariacie.
Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii przy ulicy Kaliskiej 23 w Ostrowie Wielkopolskim, ale zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

+1. Prawo rzeczowe i zobowiązania:

 • umowa sprzedaży / darowizny / zamiany / zniesienia współwłasności
 • nieruchomości (budowlanych, rolnych, przemysłowych)
 • umowa sprzedaży / darowizny / zamiany / zniesienia współwłasności prawa
 • użytkowania wieczystego nieruchomości
 • umowa sprzedaży / darowizny / zamiany / zniesienia współwłasności
 • półdzielczego prawa do lokalu
 • umowa dożywocia
 • umowa renty
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferta sprzedaży nieruchomości
 • umowa przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu umowy najmu okazjonalnego
 • ustanowienie służebności na nieruchomości (osobistych/gruntowych/przesyłu)
 • świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)
 • umowa warunkowa sprzedaży
 • umowa przeniesienia prawa własność nieruchomości
 • umowa przedwstępna
 • oświadczenie o ustanowieniu i oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • ustanowienie i zmiana zarządu nieruchomością
 • umowa o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości pomiędzy współwłaścicielami
 • umowy dotyczące przebudowy budynku wspólnoty mieszkaniowej i zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • umowa spółki cywilnej i jej zmiany pełnomocnictwa
 • umowa pożyczki
 • umowa powiernicza
 • umowa zastawu
 • umowa cesji
 • umowa najmu (w tym umowa najmu okazjonalnego)
 • umowa dzierżawy

+2. Prawo spadkowe:
 • sporządzenie testamentu zwykłego
 • sporządzenie testamentu z zapisem windykacyjnym lub zwykłym
 • sporządzenie testamentu zawierającego podstawienie lub polecenie
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • protokół dziedziczenia
 • oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowa o dział spadku
 • umowa zbycia praw spadku
 • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów

 • +3. Prawo rodzinne:
 • majątkowa umowa małżeńska (np. umowa rozdzielności majątkowej)
 • umowa o podział majątku wspólnego małżonków
 • zgoda na dokonanie czynności prawnej przez małżonka
 • umowa alimentacyjna

 • +4. Prawo handlowe:
 • umowa spółki z.o.o., spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej
 • statut spółki SKA, S.A., Spółki Europejskiej (SE)
 • zmiana umowy spółki
 • protokół z przebiegu zgromadzenia wspólników sp. z o.o.
 • protokół z przebiegu walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
 • wzory podpisów członków organów spółek
 • umowy sprzedaży/darowizny/zamiany/przedwstępne udziałów
 • oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
 • łączenie się spółek
 • podział spółek
 • przekształcenie spółek
 • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

 • +5. Inne akty notarialne:
 • statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • akt założycielski uczelni niepublicznej
 • ugoda
 • projekty aktów notarialnych
 • protokół stawiennictwa lub niestawiennictwa
 • protokół potwierdzający treść strony internetowej
 • inne umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

 • +6. Pozostałe czynności:
 • poświadczenie kopii dokumentu z okazanym oryginałem
 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie
 • poświadczenie daty pewnej na dokumencie
 • przyjęcie pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych w depozyt
 • wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych