Istotną informacją jest fakt, że Notariusz udziela bezpłatnych porad prawnych, które wiążą się z działalnością Kancelarii Notarialnej.

W celu obliczenia wszystkich kosztów, notarialnych zalecamy kontakt osobisty, telefoniczny lub elektroniczny z Kancelarią. Poniżej przedstawiamy informacje, dotyczące opłat, jakie możecie Państwo ponieść podczas sporządzania aktu notarialnego:

– notariusz za sporządzone czynności notarialne pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564), powiększone o należny podatek VAT w stawce 23%.

– opłatę sądową od wniosku za dokonanie wpisu w księdze wieczystej, w przypadku gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek wieczystoksięgowy podlegający opłacie sądowej, notariusz również pobiera i przekazuje na rachunek bankowy odpowiedniego sądu, na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158 ze zm.).

– notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) oraz podatku od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn Dz.U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768 ze zm.) zobowiązany jest do obliczenia podatku należnego od strony aktu notarialnego, pobrania tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego.